برگشت به صفحه قبل بتن پیش تنیده برگشت به وبلاگ اصلی صفحه بعدی
Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual

انتقال کامل تاندول ها ونصب آنها توسط اتصالات

Chapter 1 - Introduction فصل اول مقدمه
1.1 Objective هدف پروزه

One of the major advancements in bridge construction in the United States in the second half of the twentieth century was the development and use of prestressed concrete.Prestressed concrete bridges, offer a broad range of engineering solutions and a variety of aesthetic opportunities.The objective of this Manual is to provide guidance to individuals involved in the installation or inspection of post-tensioning work for post tensioned concrete bridges including post-tensioning systems, materials, installation and grouting of tendons.

یکی از پیشرفت های مهم ایالات متحده در ده های اخیر استفاده از بتن های پیش تحکیم شده است. استفاده از بتن پیش تحکیم شده باعث ایجاد فرصت های خوبی برای مهندسین شد.هدف از این مقاله کمک به مهندسین است برای کنترل بهتردر (ایجاد کشش و ساخت قطعات پیش تنیده و نصب وکنترل چشمی)

Benefits of Post-Tensioning

مزایای پیش تنیدگی

The tensile strength of concrete is only about 10% of its compressive strength . In order to resist tensile stresses which plain concrete cannot resist, it can be reinforced with steel reinforcing bars . Reinforcing is selected assuming that the tensile zone of the concrete carries no load and that tensile stresses are resisted only by tensile forces in the reinforcing bars . crack, but it can effectively carry the design loads (Figure 1.1). استحکام کششی بتن، فقط حدود 10 ٪ از مقاومت فشاری آن است.در نتیجه اعضای ساده بتن به احتمال زیاد درزمان جلوگیری از بار های واردهدر برابر تنش کششی مقاومت نمی کنند برای این کار از میله های تقوییتی فولاد استفاده می شود . با فرض اینکه آرماتورها فقط در نقطه کششی بتن باشند و برای تحمل یارهای کششی و ضرفیت تحمل بار کششی بتن توصت این بتن ها تعیین شود . اما به طور چشم گیری به ضرفیت بار بتن می افزاید

Although cracks occur in reinforced concrete, the cracks are normally very small and uniformly distributed.However, cracks in reinforced concrete can reduce long-term durability . Introducing a means of pre compressing the tensile zones of concrete members to offset anticipated tensile stresses reduces or eliminates cracking to produce more durable concrete bridges.

اگر چه ترک در بتن رخ می دهد اما ترک ها کوچک وبه طور یکنواخت رخ میدهد.اما این ترک ها در بتن باعث کاهش عمر مفید سازه می شود.معرفی ابزار پیشتنیدگی در قسمت کشش بتن باعث پیشبینی مقاومت و کاهش ترک میشود یا با حذف ترک خوردگی باعث دوام بیشتر بتن در پل می شود

1.1.2 Principle of Prestressing

The function of prestressing is to place the concrete structure under compression in those regions where load causes tensile stress . Tension caused by the load will first have to cancel the compression induced by the prestressing before it can crack the concrete . Figure 1.2 (a) shows a plainly reinforced concrete simple-span beam and fixed cantilever beam cracked under applied load . Figure 1.2(b) shows the same unloaded beams with prestressing forces applied by stressing high strength tendons . By placing the prestressing low in the simple-span beam and high in the cantilever beam, compression is induced in the tension zones; creating upward camber.

Figure 1.2(c) shows the two prestressed beams after loads have been applied . The loads cause both the simple-span beam and cantilever beam to deflect down .The Bridge Designer balances the effects of load and prestressing in such a way that tension from the loading is compensated by compression induced by the prestressingis eliminated under the combination of the two and tension cracks are prevented . Also, construction materials (concrete and steel) are used more efficiently; optimizing materials, construction effort and cost

اصول پیش تنیدگی

بتن پیش تحکیم یافته و فشورده شده درمناطقی که دارای بار کششی هستند.تنش ایجاد توصت نیروی پیشتحکیم در مرحله اول و ایجاد کمپرس قبل از آنکه ترک ایجاد شود.در شکل الف یک نشان میدهد که بتن مسلح معمولی تحت بار پای و اولیه چگونه ترک خورده است . در شکل دوم نشان می دهد بتن ها بدون بار اولیه توصط نیوی پیش تحکیم به کمک پیچ ها کمپرس شده است . با ایجاد تحکیم بر بتن یک قوس کوتاه در طول بتن تا انتها پایه ایجاد می شود که بر اثر تیر یا آرماتور ها رو به بالا است .

شکل دوم نشان می دهد قوس ها بعد اعمال بار است.بار ها در هردو شکل باعث انحراف انتهای پایه ها شده است ایجاد تنشهای کششی در پایین قوس و انتهای تکیه گاه . طراحی پل های متعادل بر اثر همزمان نیروی تحکیم با توجه به بارگزاری مورد نظر بر سازه وجبران فشار تغییر شکل . تنش ناشی از ترکیب دو بار مانع از ایجاد تنش ترک خوردگی میشود . همچنین مصالح ساختمانی ( بتن و فولاد ) استفده می شود که موثرتر و دارای مواد بهینه سازی شده وتلاش برای کاهش هزینه ساخت وساز

PageRank
بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده
بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده
بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده بتن پیش تنیده

X